Skip directly to content

Spelend in Bewegen is wat mij betreft een aanrader

"Het afgelopen jaar heb ik als coördinator van zogenaamde BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) projecten het genoegen gehad kennis te kunnen nemen van een aanbod voor de allerkleinsten in het primair onderwijs en  voor de kinderen in de kinderopvang. 

Het betrof het project van speel - en beweegdeskundige Angelique Felix genaamd “Spelend in Beweging”. In eerste instantie heeft Angelique een try-out gedaan op de Brede School “De Steltloper” voor de groepen 1 en 2 van de in de brede school gehuisveste scholen. Zowel de kinderen als ook het onderwijzend personeel waren laaiend enthousiast. De kinderen waren een en al oor en hingen aan de lippen van Angelique. Ook de leerkrachten gaven aan blij verrast te zijn met het aanbod. Niet enkel en alleen vanwege het feit dat de kinderen er heel positief op reageerden maar ook vanwege het feit dat het aanbod methodisch en didactisch goed is opgebouwd. Vanwege al deze positieve reacties is in overleg met Angelique besloten het project ook aan te bieden op meerdere basisscholen en bij Kinder Opvang Kerkrade (KOK). Dit laatste is mogelijk omdat het programma aan te passen is en dus voor meerdere leeftijdscategorieën geschikt is.

Binnen de genoemde BOS projecten, waarin veel wordt samengewerkt met lokale sportverenigingen, richt men zich veel op de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het project “Spelend in Beweging” leent zich uitstekend om ook de allerkleinsten die aandacht te geven die ze verdienen en deze op een speelse manier kennis te laten maken met bewegen. 

Spelend in Bewegen is wat mij betreft een aanrader."

 

"Last year as the coordinator of BOS (Neigbourhood, Education and Sports) I had the pleasure to know of an offer for the youngest children in primaryeducation for children in child care.

It was the project of playing - and exercise expert Angelique Felix called "Spelend in Beweging". Initially, Angelique made ​​a try-out at the Community School "The Steltloper" for groups 1 and 2 of the schools housed here. Both kids and teachers were very enthusiastic. The children were hungry of Angelique.The teachers indicated to be pleasantly surprised with the offer. Not only because the children responded very positively, but also because the offer was built methodical and didactic well. Because of these positive reactions is decided to offer "Spelend in Beweging" to several elementary schools and Infant-toddler care centres in Kerkrade. The latter is possible because the program can be adapted and therefore become suitable for multiple age groups.

Within these projects BOS, which cooperates with many local sports clubs, the focus is much on the upper primary and secondary education. The project "Spelend in Bewegingis perfect for the little ones attention and to make approach them in a playful way to movement.

I can truely recommend Angelique Felix 's workshops. "

 

"Come il coordinatore del progetto Buurt - Onderwijs - Sport (Quartiere, Istruzione e Sport) ho avuto il piacere di conoscere un progetto per i più piccoli della scuola primaria e per i bambini degli asili nidi.

E 'stato il progetto "Spelend in Beweging" del esperto Angelique Felix . Inizialmente, Angelique fece un try-out presso una scuola elementare "Il Steltloper" per i gruppi 1 e 2 (da 4-a 6 anni). Entrambi i bambini e gli insegnanti sono stati molto entusiasti. I bambini erano affascinati di Angelique. Gli insegnanti indicavano di essere piacevolmente sorpreso con l'offerta. Non solo perché i bambini hanno risposto molto positivamente, ma anche perché l'offerta era metodologica e didattica ben costruita. A causa di tutte queste reazioni positive il comune ha deciso di offrire il progetto anche su altre scuole e asili nidi in tutta la città. Quest'ultima era possibile in quanto il programma è adatto per gruppi di età diverse.

All'interno di questi progetti BOS, che collabora con numerose società sportive locali, l'attenzione è molto più sul ciclo di istruzione primaria e secondaria. Il progetto "Spelend in Beweging" è perfetta per i bambini piccoli per avvicinarsi ad una vita sportiva. 

Perciò posso raccomandare i laboratori di Angelique Felix."

–Rob Meuwissen,
BOS coördinator gemeente Kerkrade

Addthis